תנאי שימוש

כללי:
האמור בתקנון האתר (להלן גם – "תנאים משפטיים") של VIAINV להלן, מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ואולם מכוון לנשים ולגברים כאחד.
אנא קרא תנאים אלה בעיון והקפדה, שכן תחילת השימוש מעידה על הסכמה ואישור לאמור בתנאים המשפטיים. על מנת להימנע מאי נעימויות, מומלץ לקרוא בעיון את התנאים המשפטיים עד סופם.

הגדרות:
"שימוש" – כל שימוש, לרבות כניסה לאתר ("אתר" – ר' הגדרה להלן), צפיה בדף או בקטלוג, באתר קשורים, וכן דפדוף, ביצוע פעולה כלשהי, כגון משלוח הזמנה, בירור, התקשרות בכל אמצעי שהוא או העברת מסר, פרט או נתון, וכל פעולה אחרת באמצעות האתר או באתר קשור אליו, וכן כניסה באמצעות ממשק אישי, אתר, תוכנית או תוכנה, או פעילות כלשהי בקשר עם תוכן הנשלח לטלפון סלולארי חכם (העושה שימוש ייקרא להלן גם "משתמש"). "אתר" – אתר האינטרנט www.VIAINV.com, קטלוג, כל אתר קשור, וכן לינק, דף נחיתה, אתר המשמש כממשק אישי, תוכנית, תוכנה או תוכן הנשלח לטלפון סלולארי.
"הזמנה דיגיטלית" – הזמנה באמצעות קובץ, טקסט, לינק, דף נחיתה או דרך אתר ייעודי המיועדת למגוון אירועים פרטיים ועסקיים, והנשלחת באמצעי דיגיטלי כלשהו, כגון באמצעות רשת הסלולר, באי-מייל או באמצעות רשת חברתית. "מוצרים משלימים" – שירותים נוספים, עיצובים, תוספים והרחבות המסופקים על ידי VIAINV.
"תשלום" – העברה סופית ומוחלטת של כל התמורות שנדרשו עבור קבלת השירות לחשבונה של VIAINV.
"לקוח" – יישות משפטית שביקשה לקבל שירות הזמנה דיגיטלית, ולצורך כך התקשרה עם VIAINV בהסכם, וביצעה את מלוא התשלום עבור השירות שהוזמן.
"מוזמנים" – גורמים שלקוח ביקש להעביר להם דיוור דיגיטלי.

תנאים כלליים:
VIAINV משמשת פטלפורמה להפצת מסרים, ואינה אחראית על החומרים או על התוכן שנמסרו להפצה או למשלוח על ידי המשתמש, על המידע המופיע בהם, טיבם, איכותם, אמיתותם או נכונותכם, ולא תישא באחריות בגין הפצתם, לרבות בגין התכנים והעיצובים, טקסטים ונוסחי ההזמנות, פרטי מוזמנים, וכן תמונות, סרטונים וקטעי מוזיקה – שיהיו באחריותו המלאה של המשתמש. על הלקוח לשים לב לכלל הנוסחים, השמות, התאריכים, העיצובים, הצלילים וכל יתר הפרטים שנמסרו על ידו לצורך הפצתם בהזמנה או במוצרים המשלימים מבעוד מועד וטרם ההפצה. המשתמש, והוא בלבד, יהיה האחראי הבלעדי על כל מידע, טקסט, תמונה, עיצוב, פרסום, צליל, גרפיקה, או מסר שיועבר על ידו לVIAINV ו/או יפורסם באמצעותה, או מי מאתריה. המשתמש מצהיר ומתחייב כי כל התכנים לא יפרו ו/או יפגעו בכל זכות יוצרים, סימן מסחרי, פטנט, סוד מסחרי, זכות קניינית או רוחנית אחרת של צד שלישי או כל זכות אשר הוגשה בקשה לרישומה על ידי צד שלישי, בארץ או בעולם. המשתמש מתחייב שלא לעשות שימוש לרעה באתריה של VIAINV, וכן כי לא יפרסם באמצעותה תוכן בלתי-חוקי, פוגעני או מטריד, וכי לא יפגע בשום זכות של אדם או גוף כלשהו, בדרך חוקית או שאינה חוקית. כמו כן המשתמש מתחייב לא להעלות לאתר חומרים או תכנים אשר עלולים לגרום נזקים לאתר: חומר הפוגע או עשוי לפגוע או מפר או עלול להפר זכויות קנייניות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר. חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל. חומר המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו או בשמו הטוב.
חומר בעל אופי או תוכן, עוין, מאיים, גס, גזעני, פוגע ברגשות הציבור, העלול להוות בסיס לתביעה אזרחית או מהווה הפרה אחרת של חוק ישראלי או שאינו ישראלי.
חדירה לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או העברת וירוס מחשב למחשבים אחרים ו/או שימוש או הפרעה למחשבים אחרים – בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה – 1995.
חומרים או דיוורים שיש בהם להפר את חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח–2008 (להלן – "חוק הספאם").
חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם.
חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה או העלול לפגוע ברגשות הציבור.
חומר שפרסומו או מסירתו נאסרו לפי הוראות כל דין.

VIAINV לא תהא אחראית על התכנים המועברים על ידי הלקוח, והלקוח יהיה אחראי בלעדי על תכנים בלתי ראויים או פוגעניים שנשלחו על ידו, הן במישרין והן במרומז. הלקוח מתחייב שלא להעביר תכנים פוגעניים כלשהם באמצעות VIAINV, וכי במידה ומוזמן שנשלחה אליו הודעה על ידי VIAINV ייפגע – הלקוח או המשתמש, לפי העניין, יהיה אחראי לשיפויו ולפיצויו באופן בלעדי. הוטלה חבות על VIAINV בהקשר זה, הלקוח, או המשתמש, ישפה ויפצה את VIAINV במלוא חבותה. VIAINV שומרת לעצמה את הזכות להימנע מפרסום לזמן מוגבל או לצמיתות ולפעול לפי שיקול דעתה הבלעדי בהסרת כל תוכן, וכן לחסום, להפסיק או לשבש את השירות שניתן במידה וזה עלול להיות מעוות, שגוי, בלתי חוקי, פוגעני או להטריד כל אדם – וזאת בלא כל צורך בהודעה מוקדמת. במידה וVIAINV תמצא לנכון למחוק תוכן או דף עקב שימוש לא הולם כאמור, לא יוכל המשתמש לבוא לVIAINV בטענות כלשהן. בכל שימוש בשירותיה של VIAINV לצורך מסחרי או שיווקי – VIAINV אינה בגדר מפרסם לפי חוק הספאם ומספקת את הפלטפורמה למשלוח הודעות בלבד, ולעניין זה ואינה אחראית בשום צורה ואופן על התכנים שמועברים על ידי הלקוח, או על חוקיות המשלוח או הפרסום למוזמנים. שימוש בפלטפורמה שVIAINV מעמידה ייעשה על אחריותו הבלעדית של מזמין השירות, שיישא באחריות מלאה לכל הזמנה, ולכל תוכן שיווקי או פרסומי. כלל זכויות היוצרים והקניין הרוחני על כל המופיע באתר, ועל כל תוצר של השימוש באתר, לרבות כל יצירה, עיצוב, צליל, מידע, טקסט, תמונה, פרסום, גרפיקה, תוכנה, מסר או שירות, הם בבעלותה של VIAINV, או של גורמים ספציפיים שVIAINV התקשרה עמם. לפיכך: אין לעשות שימוש באף אחד מהחומרים.
אין להעתיק, להעביר, לשמור, לשכפל, להעביר, להציג לאחר, למכור, לשנות, להוסיף, לגרוע או לפרסם או לעשות בהם שימוש פרטי או מסחרי ללא היתר מVIAINV – מראש ובכתב.
שימוש בחומרים אלו ללא היתר מראש ובכתב מהווה פגיעה בקניינה הרוחני של VIAINV והפרה של זכויות היוצרים שלה.
במסגרת הסכם השירות תוענק ללקוח הרשאה חד-פעמית להשתמש בהזמנה, כפי שתסופק לו על ידי VIAINV, לשם שיגורה למוזמניו לאירוע. אולם, מובהר כי אין בהצעה זו כדי להעניק ללקוח זכויות קניין רוחני נוספות בעיצובים, מכל מין וסוג או לעשות בה שימוש מסחרי.

כלל זכויות היוצרים של כל יצירה, עיצוב, צליל, מידע, טקסט, תמונה, פרסום, גרפיקה, תוכנה, מסר או שירות, הם כאמור בבעלותה של VIAINV, או של גורמים ספציפיים שVIAINV התקשרה עמם. במידה והבחנתם כי מוצגת באתר יצירה שלכם המוגנת בזכויות יוצרים, אנו מבקשים שתפנו בהקדם לVIAINV, לצורך ביצוע בירור והוכחת הזכות, ואנו נפעל להסרתה לאלתר. תקנון האתר ממצה את היחסים המשפטיים בין הצדדים ולא תהיה כל נפקות לכל מו"מ, הסכם, הבנה, התחייבות או מצג אשר היו, אם היו, ככל שהדבר נוגע להתקשרות בין הצדדים, וזאת למעט אם נערכו ונחתמו בין הצדדים בהסכמה נפרדת במפורש, מראש ובכתב. בכל מקרה שבו תנאי ההסכם בכתב לא ידונו בנושא כלשהו או לא יהיו ברורים דים מתוך החוזה – התקנון הוא שיקבע את המצב המשפטי בין הצדדים.

תהליך ההזמנה:
הלקוח המתחייב להעביר את פרטי האירוע בצורה ברורה ולאחר שעבר, בדק אותם בקפידה ואימת אותם.
VIAINV אינה אחראית על מידעים, קבצים או נתונים שנמסרו לה על ידי הלקוח, לרבות כתובת האירוע, שעת תחילת האירוע או מועדו, שם האולם או בעלי האירוע, וכן כתובות מייל, מספרי טלפון ופרטי אמצעי קשר שהועברו על ידי הלקוח של הלקוח או של מוזמניו, או לטעויות הקלדה, לרבות מידע שגוי על פרטי האירוע או נוכח אי הגעת ההזמנה למוזמנים או משלוח ההזמנה לגורמים שלא נתכוונו לשלוח אליהם הזמנה. VIAINV לא תישא באחריות במקרה של נפילת טעות עיצוב בפרט מהפרטים שמפורטים בסעיף זה לעיל, או טעות במידע, בטקסט או בנוסח. מידעים אלה שהועברו לאישור הלקוח לפני הפצה – יראו אותם כאילו נבדקו, אומתו ואושרו על ידו, ולאחר אישור זה לא תהיה לו כל טענה ו/או תלונה ו/או תביעה כנגד VIAINV על שליחתם ו/או הפצתם. VIAINV לא תהא אחראית על משגים בהזמנות או בהודעות שנשלחו מטעמה עקב טעות אנוש. לVIAINV הזכות להוסיף להזמנה ו/או לכל מסר שיצא מטעמה לוגו מטעמה, את הסימן המסחרי שלה, קישור לאתריה והזמנה להשאיר פרטים לצורך קבלת פניה שיווקית.
בהתאם להסכם השירות למול הלקוח, VIAINV תעמיד לשירות הלקוח מערכת אישורי הגעה, ושליחת ברכה לאירוע הלקוח ככל שהעמדת מערכת כאמור הוזמנה על ידי הלקוח (בתשלום).
פלט התוצאות של מערכת אישורי ההגעה העומד לשימוש הלקוחות הינו חלקי, ואין להסתמך עליו בלבד שכן מסיבות שאינן תלויות בVIAINV (כגון אופיים הפרטיקולרי של המוזמנים ויחסם למזמין, תאימות מכשירי הסלולר של הלקוחות, אופי השימוש במערכת על ידי הלקוח וכדו') ייתכן ואף סביר שלא כל המוזמנים ימלאו את הטופס שנשלח אליהם. לפיכך יובהר כי האחריות הסופית לקבלת אישורי ההגעה ולהשלמת החוסרים בגין אישורי ההגעה הינה באחריות הלקוח. ההזמנה תאוחסן על גבי שרתי VIAINV ותישאר בשרתים כחצי שנה לאחר מועד האירוע. לאחר כחצי שנה ההזמנה תמחק לאלתר. במידה וברצון הלקוח לשמור על ההזמנה לתקופה ארוכה יותר, ניתן לבקש זאת במיוחד ולהגיע להסכמה בכתב עם VIAINV בתוספת תשלום. בכל מקרה, גם במהלך חצי השנה הראשונה – לVIAINV לא תהיה כל אחריות לאובדן ההזמנה כתוצאה של כח עליון, קריסה מקומית, ארצית או עולמית של רשת האינטרנט או תקלה לא צפויה בשרתי החברה המאחסנת את המידע. בכל אחד מן המקרים הנ"ל לא תהיה ללקוח כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד VIAINV. VIAINV לא תחוב באחריות כלפי המשתמשים או הלקוחות ביחס לזמינות השירות, לתוכן, לצורה, לאמינות ולדיוק הנתונים המסופקים בהזמנות, לרבות ע"י צדדים שלישיים. כמו"כ VIAINV לא תהיה אחראית להיקף המענה הניתן על ידי האורחים-המוזמנים של המשתמש. השירות שניתן – אינו כולל שירותי תמיכה באתר.

מדיניות ביטול עסקה:
ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981

מוזמנים ליצור איתנו קשר:

לשליחת הודעה לחצו כאן
לשליחת וואטסאפ לחצו כאן
כתובת: רח' יהונתן, גדרה